Privacy verklaring

ISO2ACT respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke data die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze marketing- en bedrijfsactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam en adresgegevens van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze bedrijfsactiviteiten.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ISO2ACT. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites, die via een link op onze website voor u bereikbaar zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISO2ACT verwerkt persoonsgegevens van u indien u gebruik maakt van diensten van ISO2ACT of anderzijds informatie heeft aangevraagd. Dit kan zijn via het invullen en verzenden van het contactformulier op onze website, telefonische aanvraag of door overhandiging van uw visitekaartje.

ISO2ACT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke voor- en achternaam
 • Aanspreektitel
 • Bedrijfsnaam (inclusief rechtsvorm)
 • Uw functietitel
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode, plaats)
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Website-adres.

ISO2ACT verwerkt deze gegevens om de volgende redenen:

 • Gepersonaliseerde service te kunnen verlenen.
 • Contact op te kunnen nemen per e-mail of telefonisch.

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang ISO2ACT deze nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten doeltreffend uit te kunnen voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals onder meer de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Recht op inzage, correctie, verwijdering

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u een gemotiveerd verzoek indienen per e-mail. Wij zullen alvorens uw verzoek uit te voeren uw identiteit controleren. Daartoe vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies website

Op de website van ISO2ACT houden we algemene bezoekgegevens bij. Hierbij gaat het om het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ISO2ACT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden.

Wij gebruiken 2 soorten cookies:

 1. Technisch noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten functioneren. Voor deze categorie cookies is geen toestemming vereist.
 2. Analytische cookies ISO2ACT gebruikt cookies van Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd. ISO2ACT heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij verklaren uitdrukkelijk Google geen toestemming te hebben gegeven om via de ISO2ACT-website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Zie het privacy-statement van Google voor meer informatie. Het delen van gegevens heeft ISO2ACT binnen Google Analytics uitgeschakeld.

Beveiliging gegevens

ISO2ACT draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of heeft u aanwijzingen van fraude of misbruik, neemt u dan per e-mail contact met ons op: team@iso2act.nl.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rijssen, december 2021 ISO2ACT / ACTNOVUM B.V.